BLUMERANG INVESTORS SA emisja obligacji serii A

Numer: 31/2012
Data: 24.12.2012 14:43

Emitent informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 roku Zarząd Blumerang Investors S.A. podjął uchwałę o emisji 2.000 (dwa tysiące) sztuk obligacji serii A („Obligacje”) o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda.

Obligacje będą obligacjami imiennymi o oprocentowaniu 12% w stosunku rocznym.

Obligacje są emitowane jako Obligacje niezabezpieczone. Termin wykupu przypada na dzień 20 grudnia 2013 r. Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji.

Data przydziału Obligacji nastąpiła w dniu 21 grudnia 2012 roku.

Pełna treść uchwały o Obligacjach znajduje się w załączniku do niniejszego

raportu.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

kom ebi amp/

 

załącznik