BLUMERANG INVESTORS SA korekta jednostkowego raportu za II kwartał 2012 r

Numer: 23/2012
Data: 03.09.2012 14:29

Zarząd Emitenta informuje iż w raporcie jednostkowym za II kwartał 2012 roku numer 19/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku omyłkowo nie podał zgodnie z §5 ust. 4.1 pkt 7) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informacji o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Niniejszym poniżej struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 10 sierpnia 2012 roku:

1) BLUMERANG S.A. – 6.552.734 akcji/głosów stanowiących 68,26 % w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) w zw. z § 5 ust. 4.1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”