BLUMERANG INVESTORS SA nabycie aktywów o istotnej wartości

Numer: 24/2013
Data: 19.12.2013 13:40

Zarząd Blumerang Investors S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 roku Emitent objął 9.900.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 PLN każda w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą iFusion S.A. W zamian za akcje iFusion S.A. Emitent wniesie do spółki iFusion S.A. wkład pieniężny w wysokości 990.000 zł (słownie złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy). Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki iFusion S.A. Emitent będzie posiadał 9.900.000 akcji tej spółki, stanowiących 62,26% kapitału zakładowego spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.