BLUMERANG INVESTORS SA nabycie udziału w nieruchomości położonej w Komornikach

Numer: 21/2013
Data: 05.11.2013 18:57

Zarząd Blumerang Investors S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2013 roku Emitent zawarł umowę sprzedaży oraz umowę datio in solutum (art. 453 kodeksu cywilnego) z Panem Przemysławem Tomaszem Borkowiczem.

Na podstawie ww. umów Emitent nabył od Pana Przemysława Tomasza Borkowicza udział wynoszący łącznie 3/10 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Komornikach ul. Zakładowa 1 oraz we własności posadowionych na tej nieruchomości budynków za cenę 912.116,30 złotych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.