BLUMERANG INVESTORS SA zawarcie istotnej umowy

Numer: 11/2013
Data: 04.04.2013 17:47

Blumerang Investors S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2013 roku doszło do zawarcia między Emitentem a spółką ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu umowy sprzedaży 2.875.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A spółki T2 Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu (numer KRS: 276511). W wyniku transakcji Emitent nabył 2.875.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A spółki T2 Investment S.A. za cenę 2,75 zł za akcję, tj. cenę łączną 7.906.250 (siedem milionów dziewięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł.

Emitent jest zobowiązany do zapłaty ceny do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna – §3 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO