BLUMERANG INVESTORS SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 9/2013
Data: 28.03.2013 16:00

Spółka Blumerang Investors S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pana Tomasza Tylińskiego działającego jako zarząd w imieniu spółki T2 Investment S.A., T2 Investment S.A. zmniejszyła zaangażowanie kapitałowe w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku zawarcia ze spółką Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000309276) umowy sprzedaży 1.537.961 akcji Spółki w dniu 27 marca 2013 roku.

Przed dokonaniem ww. transakcji T2 Investment S.A. posiadała bezpośrednio 1.537.961 akcji Spółki, co dawało 1.537.961 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 16,02% udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 27 marca 2013 roku T2 Investment S.A. nie posiadała bezpośrednio akcji Spółki.

T2 Investment S.A. poinformowała, że nie ma podmiotów od niej zależnych, które posiadałyby akcje Spółki.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia T2 Investment S.A. nie wykluczyła zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.