BLUMERANG INVESTORS SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 8/2013
Data: 28.03.2013 15:57

Spółka Blumerang Investors S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że na podstawie zawiadomienia otrzymanego na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w dniu dzisiejszym od:

1. Edwarda Kozickiego działającego jako Prezes Zarządu Spółki,

2. Tomasza Tylińskiego działającego jako Wiceprezes Zarządu Spółki,

3. Beaty Schmidt-Tylińskiej działającej jako Członek Rady Nadzorczej Spółki,

otrzymała następującą informację.

W dniu 27 marca 2013 roku w Poznaniu doszło do transakcji nabycia przez spółkę Moonrock Enterprise S.A. 1.537.961 (jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (kod ISIN: PLBLMPI00017).

Nabycie ww. akcji Spółki nastąpiło w wyniku zawarcia przez T2 Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000276511) ze spółką Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000309276) umowy sprzedaży, w cenie wynoszącej za jedną akcję 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) i 1.384.164,90 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 90/100) łącznie za 1.537.961 akcji Spółki.

Spółka Moonrock Investment S.A. jest osobą blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie wobec wszystkich zawiadamiających osób.

Podstawa prawna §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.