BLUMERANG INVESTORS SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Numer: 7/2013
Data: 28.03.2013 15:56

Spółka Blumerang Investors S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pana Tomasza Tylińskiego działającego jako zarząd w imieniu spółki Moonrock Enterprise S.A., Moonrock Enterprise S.A. zwiększyła zaangażowanie kapitałowe w Spółce powyżej progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku zawarcia ze spółką T2 Investment S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000276511) umowy sprzedaży 1.537.961 akcji Spółki w dniu 27 marca 2013 roku.

Przed dokonaniem ww. transakcji Moonrock Enterprise S.A. posiadała bezpośrednio 6.552.734 akcji Spółki, co dawało 6.552.734 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 68,26% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji Moonrock Enterprise S.A. posiada bezpośrednio 8.090.695 akcji Spółki, co daje 8.090.695 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 84,28% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki.

Moonrock Enterprise S.A. poinformowała, że nie ma podmiotów od niej zależnych, które posiadałyby akcje Spółki.

W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Moonrock Enterprise S.A. nie wykluczyła zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.