BLUMERANG INVESTORS SA – zawiadomienie od T2 INVESTMENT SA

Numer: 21/2012
Data: 16.08.2012 15:03

Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki T2 Investemnt S.A. z siedzibą w Poznaniu zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta w dniu 10 sierpnia 2012 roku. Po dokonaniu transakcji T2 Investment S.A. posiada 1.534.261 akcji Emitenta stanowiących 15,98% udziału w kapitale zakładowym oraz stanowiących 15,98% głosów na walnym zgromadzeniu.

Przed dokonaniem niniejszej transakcji T2 Investment S.A. nie posiadał akcji Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.