BLUMERANG PRE IPO SA wniosek o zatwierdzenie prospektu przez spółkę portfelową

Numer: 20/2010
Data: 04.08.2010 10:38

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, że w dniu 04.08.2010 r. powziął informację o złożeniu w dniu 03.08.2010 r. w Komisji Nadzoru Finansowego, przez spółkę portfelową – PBO „ANIOŁA” S.A., wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z zamiarem przeprowadzenia oferty publicznej i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji tej spółki. PBO „ANIOŁA” S.A. jest spółką, której głównym przedmiotem działalności jest projektowanie i wykonawstwo obiektów budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej w formule generalnego wykonawcy. BLUMERANG PRE IPO S.A. jest właścicielem akcji PBO „ANIOŁA” S.A., stanowiących 2,73% udział w kapitale i 1,51% udział w głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.