BLUMERANG PRE IPO SA zamierzone zmiany statutu emitenta

Numer: 14/2011
Data: 20.05.2011 07:43

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. poniżej podaje informacje o zamierzonych zmianach statutu, które mają zostać dokonane na walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 15 czerwca 2011 r.

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 i 3:

㤠4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

d. 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

(…)

3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D są akcjami nieuprzywilejowanymi.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 i 3:

㤠4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.200.000 zł (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

d. 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

e. 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

f. 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

g. nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

(…)

3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F oraz akcje serii G są akcjami nieuprzywilejowanymi.”

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2:

„2. Firma Spółki brzmi: BLUMERANG PRE IPO Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „BLUMERANG PRE IPO S.A.”

Proponowane brzmienie § 1 ust. 2:

„2. Firma Spółki brzmi: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „BLUMERANG INVESTORS S.A.”

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.