BLUMERANG PRE IPO SA zamierzone zmiany statutu emitenta

Numer: 16/2011
Data: 27.05.2011 17:32

Zarząd BLUMERANG PRE IPO poniżej podaje informacje o zamierzonych zmianach statutu, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r. i które wynikają z uzupełnienia porządku obrad o zmiany zgłoszone na wniosek akcjonariusza (na podstawie art. 401 §1 KSH):

Dodaje się § 4a statutu w następującym brzmieniu:

„1. W terminie do dnia 14 czerwca 2014 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, z tym że podwyższenie kapitału wynikające z tego uprawnienia może być dokonane wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki.

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Akcje wydawane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków Zarządu i i kluczowych współpracowników Spółki, mogą być wydawane wyłącznie uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego.

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki będzie ustalana każdorazowo przez Radę Nadzorczą.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.