BLUMERANG PRE IPO SA zawarcie istotnej umowy

Numer: 10/2010
Data: 24.04.2010 19:47

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, że łączna wartość pożyczek udzielonych przez niego w okresie ostatnich 12 miesięcy podmiotom zależnym od Emitenta oraz podmiotowi dominującemu wobec Emitenta, przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła łącznie 1.509.150 zł. Szczegółowe warunki przedmiotowych umów pożyczki nie odbiegają istotnie od warunków rynkowych.

Środki przekazane w ramach powyższych umów przeznaczone są na finansowanie projektów inwestycyjnych prowadzonych wspólnie przez Emitenta oraz podmioty z nim powiązane.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi zdz/