BLUMERANG PRE IPO SA – zbycie pakietu akcji

Numer: 18/2011
Data: 03.06.2011 20:36

Zarząd Emitenta S.A. informuje, że w transakcjach poza rynkiem zorganizowanym zbył łącznie 3.400.000 akcji spółki BLU PRE IPO S.A. (dawniej CARBON INVEST S.A.) z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 544,0 tys. PLN zł, tj. za cenę 0,16 zł za akcję. Po transakcji Emitent posiada 21.489.776 akcji CARBON INVEST S.A., stanowiących 50,17% udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki. Intencją Emitenta jest utrzymanie kontroli kapitałowej nad spółką BLU PRE IPO S.A. – spółka ta wchodzi obecnie w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. Oznacza to, że Emitent nie planuje dalszego zbywania akcji BLU PRE IPO S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi zdz/