BLUMERANG PRE IPO SA zobowiązanie lock up na akcjach

Numer: 26/2010
Data: 16.12.2010 14:10

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, że powziął informację od spółki dominującej – BLUMERANG S.A. z siedzibą w Poznaniu, o zawarciu przez podmiot dominujący umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Emitenta w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy (lock up). W okresie tym BLUMERANG S.A. zobowiązał się do nie rozporządzania akcjami Emitenta, o ile w konsekwencji takiego rozporządzania, mogłoby dojść do zmiany właściciela tych akcji. Umowa dotyczy 6.552.734 akcji Emitenta (wszystkie akcje posiadane przez BLUMERANG S.A.), które stanowią 68,26% udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.