BLUPREIPO – zmiany statutu

Numer: 23/2011
Data: 11.10.2011 14:24

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 11 października 2011 r. otrzymał postanowienie sądu o zmianie statutu w następujący, zakresie:

1. zmianie firmy Emitenta na BLUMERANG INVESTORS S.A.,

2. określeniu wysokości kapitału docelowego.

W związku z powyższym, uchylono treść ust. 2 § 1 statutu:

„2. Firma Spółki brzmi: BLUMERANG PRE IPO Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu

firmy w brzmieniu: „BLUMERANG PRE IPO S.A.”

i nadano mu nowe brzmienie:

„2. Firma Spółki brzmi: BLUMERANG INVESTORS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „BLUMERANG INVESTORS S.A.”

Dodano §4a statutu w następującym brzmieniu:

„1. W terminie do dnia 14 czerwca 2014 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, z tym że podwyższenie kapitału wynikające z tego uprawnienia może być dokonane wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki.

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Akcje wydawane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla członków Zarządu i i kluczowych współpracowników Spółki, mogą być wydawane wyłącznie uprawnionym uczestnikom programu motywacyjnego.

4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego w związku z realizacją programu motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych współpracowników Spółki będzie ustalana każdorazowo przez Radę Nadzorczą.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi zdz/