Korekta raportu bieżącego 2/2014 – zawarcie istotnej umowy

Numer: 11/2014
Data: 20.05.2014 10:00

Korekta raportu bieżącego 2/2014 – zawarcie istotnej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarząd Blumerang Investors S.A. informuję, iż w wyniku omyłki pisarskiej błędnie wskazano ilość akcji spółki LMB Capital S.A., którą Emitent przeniósł na rzecz T2 INVESTMENT S.A..
Poniżej właściwa treść raportu:
„Zarząd Blumerang Investors S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z dnia 31 grudnia 2013 roku na mocy której Emitent zawarł ze spółką T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę datio in solutum (art. 453 kodeksu cywilnego). Na podstawie ww. umowy Emitent przeniósł na rzecz T2 INVESTMENT S.A. 235.000 akcji spółki LMB CAPITAL S.A. w zamian za zwolnienie przez T2 INVESTMENT S.A. Emitenta z obowiązku zapłaty części ceny w wysokości 875.000,00 zł za udziały w spółce T2 Jasielska Sp. z o.o. wynikającej z umowy sprzedaży udziałów zawartej w dniu 27 marca 2013 roku (informacja o zawarciu umowy przekazana raportem nr 6/2013).“

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu