Akcje

Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.800.000,00 zł i dzieli się na 9.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 0,50 zł każda akcja, w tym:

Struktura

1.000.000 akcji Serii A,
3.000.000 akcji Serii B,
800.000 akcji Serii C,
4.800.000 akcji Serii D.