BLUMERANG INVESTORS SA zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji

Numer: 26/2012
Data: 05.09.2012 17:57

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki BLUMERANG S.A. z siedzibą w Poznaniu informację o nabyciu przez T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu, podmiot zależny od BLUMERANG S.A., akcji spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu. Wskutek transakcji zakupu zawartej poza rynkiem zorganizowanym w dniu 10 sierpnia 2012 r. na łączną liczbę 1.534.261 akcji BLUMERANG INVESTORS S.A., uprawniających do 1.534.261 głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, spółka BLUMERANG S.A. nabyła pośrednio, natomiast T2 INVESTMENT S.A. nabyła bezpośrednio 1.534.261 akcji BLUMERANG INVESTORS S.A.

Przed dokonaniem transakcji, BLUMERANG S.A. bezpośrednio posiadał 6.552.734 akcji w spółce BLUMERANG INVESTORS S.A., stanowiących 68,26% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do 6.552.734 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 68,26 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Przed dokonaniem transakcji żaden podmiot zależny od BLUMERANG S.A. nie posiadał akcji BLUMERANG INVESTORS S.A.

Po dokonaniu transakcji w dniu 10 sierpnia 2012 roku BLUMERANG S.A. posiada bezpośrednio 6.552.734 akcji BLUMERANG INVESTORS S.A. stanowiących 68,26% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do 6.552.734 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 68,26% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki oraz pośrednio przez T2 INVESTMENT S.A. 1.534.261, stanowiących 15,98% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 1.534.261 głosów na walnym zgromadzeniu BLUMERANG INVESTORS S.A., stanowiących 15,98% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.