BLUMERANG INVESTORS SA zbycie udziału w nieruchomości położonej w Komornikach

Numer: 26/2013
Data: 20.12.2013 17:25

Zarząd Blumerang Investors S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2013 roku Emitent zawarł z spółką ORCA Inc Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu umowę datio in solutum (art. 453 kodeksu cywilnego). Na podstawie ww. umowy Emitent przeniósł na rzecz ORCA Inc Polska sp. z o.o. udział wynoszący łącznie 3/10 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Komornikach oraz we własności posadowionych na tej nieruchomości budynków w zamian za zwolnienie przez Orca Inc Polska sp. z o.o. Emitenta z obowiązku zapłaty części ceny w wysokości 962.000 zł za akcje T2 Investment S.A. wynikającej z umowy sprzedaży akcji zawartej w dniu 4 kwietnia 2013 roku (informacja o zawarciu umowy przekazana raportem nr 11/2013).

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.