Nabycie aktywów o istotnej wartości

Numer: 11/2015
Data: 22.09.2015 16:29

Nabycie aktywów o istotnej wartości

Emitent informuje, że w dniu 21.09.2015 r. spółka zależna Blu One S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarła umowę objęcia 18.138 (słownie: osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym spółki QAM Sp. z o.o. S.K.A w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego o wartości 6.635.757,05 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.“

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu